Mountain West

11    NatStat API ID: MWC
ELOFresno State   1428 WBB #118
TCRNew Mexico   684.70 WBB #23
RecordNew Mexico   0.737 (14-5)