Missouri Valley

10    NatStat API ID: MVC
ELODrake   1687 WBB #53
TCRLoyola Chicago   658.10 WBB #29
RecordLoyola Chicago   1.000 (1-0)