Missouri Valley

10    NatStat API ID: MVC
ELOMissouri State   1764 WBB #41
TCRBradley   688.50 WBB #26
RecordBradley   0.889 (16-2)