University Athletic

8    NatStat API ID: UAA
ELONew York   1866 WB3 #20
TCRNew York   545.90 WB3 #71
RecordNew York   1.000 (6-0)