Region 23

1    NatStat API ID: R23
ELOSouthern-Shreveport   1300 MBJC #372
TCRSouthern-Shreveport   490.20 MBJC #174
RecordSouthern-Shreveport   0.500 (7-7)