Region 23

2    NatStat API ID: R23
ELOSouthern-Shreveport   0 MBJC #332
TCRSouthern-Shreveport   211.10 MBJC #304
RecordSouthern-Shreveport   0.000 (0-0)