Region 22

16    NatStat API ID: R22
ELOShelton State   1685 MBJC #11
TCRShelton State   650.90 MBJC #18
RecordShelton State   0.923 (24-2)