Gulf South

13    NatStat API ID: GSC
ELOValdosta State   1577 MB2 #24
TCRValdosta State   705.70 MB2 #19
RecordValdosta State   0.880 (22-3)