Gulf South

13    NatStat API ID: GSC
ELOValdosta State   1576 MB2 #26
TCRValdosta State   660.50 MB2 #19
RecordValdosta State   0.790 (15-4)