Gulf South

13    NatStat API ID: GSC
ELOValdosta State   1601 MB2 #158
TCRValdosta State   667.60 MB2 #30
RecordValdosta State   0.767 (23-7)