North Star Athletic Association

8    NatStat API ID: NSAC
ELODakota State   1647 WBIA #55
TCRDakota State   712.20 WBIA #11
RecordDakota State   0.871 (27-4)