Region 24

16    NatStat API ID: R24
ELOLake Land   1574 WBJC #26
TCRWabash Valley   317.00 WBJC #12
RecordLake Land   0.933 (14-1)